PIOTR SZEWCZAK
Jestem adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 roku otrzymałem tytuł doktora nauk matematycznych za rozprawę z topologii ogólnej "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich" napisaną pod kierunkiem prof. Kazimierza Alstera.

Zajmuję się topologią ogólną i teoriomnogościową, kombinatoryką nieskończoną oraz aksjomatami selekcji ze szczególnym uwzględnieniem własności pokryciowych w iloczynach kartezjańskich.

W 2014 roku zdobyłem stypendium doktorskie Etiuda ufundowane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich". W ramach grantu uczestniczyłem w półrocznym stażu naukowym pod kierunkiem prof. Boaza Tsabana na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu. W 2016 roku odbyłem roczny staż podoktorski w ramach przyznanego mi przez Uniwersytet Bar-Ilan stypendium Kolmana-Sorefa. Obecnie kontynuuję współpracę naukową z prof. Tsabanem.